Jak wesprzeć działanośc I.O.O.F Odd Fellows Oddział Polski

Jak wesprzeć działanośc I.O.O.F

Stowarzyszenie Bratniej Pomocy „Odd Fellows” w Rzeczypospolitej Polskiej uzyskało w 2007r. na mocy stosownego postanowienia Sądu (wpis do rejestru) status Organizacji Pożytku Publicznego. Uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego pozwoliło nam dzięki waszym darowiznom na jeszcze skuteczniejszy rozwój oraz krzewienie zasad Przyjaźni, Miłości i Prawdy.
Zgodnie z art. 45c ust.5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pożytku publicznego”, wybranej przez podatnika, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego. Nie musisz już zatem osobiście wpłacać stosownej kwoty i do rocznego zeznania PIT załączać dowodu wpłaty.

Wypełniając PIT w  (deklaracja podatkowa za rok) w odpowiednich rubrykach (na drugiej stronie podane są dla każdego PIT-u wzory wypełniania) wpisz nazwę: Stowarzyszenie Bratniej Pomocy „Odd Fellows”, numer KRS 0000065259 i stosowną kwotę stanowiącą nie więcej niż 1% należnego podatku.

Przekazanie 1% należnego podatku nic Cię nie kosztuje. Nie ponosisz zysku. Nie ponosisz straty. Zyskuje nasze Stowarzyszenie i cele do krzewienia których zostało powołane.

Prezes Stowarzyszenia

Janusz Jurgielaniec